25 січня День Тетяни (День студентства)
Учітеся, брати мої, думайте, читайте. Тарас Шевченко.
Тарасова Надія
24.01.2022

Історія виникнення Свята: В Україні з 1999 року 17 листопада святкують міжнародний день студента згідно з Указом Президента 659/99 від 16 червня 1999 року. Це свято є міжнародним, сучасне святкування якого виникло під час другої Світової війни.

За старою царською, а потім радянською традицією, День студента святкували 25 січня (12 січня за старим стилем). Ця дата пов’язана з указом російської імператриці Єлизавети Петрівни «Про заснування Московського університету». Видання Указу припало на день святої Тетяни. Так виник День студента або Тетянин день, актуальний і для українського студентства до 90-х років минулого століття.

Давайте згадаємо історію та святу Тетяну, якій цей день був присвячений.

Свята Тетяна (кінець ІІ ст., Рим12 січня 226, Рим) була дочкою римського проконсула, побожного християнина, яка таємно прийняла християнство та була страчена в 225 році (за іншими даними в 226 або 230 році), після відмови повернутися до попередньої віри.

З любові до Ісуса дівчина постановила жити в дівоцтві. Згодом вона стала однією з посвячених Богу жінок-дияконес римської Церкви, які служили людям ділами милосердя.

За церковними переказами, префект Рима Ульміян, довідавшись, що Тетяна є християнкою, спершу намагався вмовити молоду і надзвичайно вродливу дівчину до відступництва від Христа, щоб вберегти її від смерті. Але Тетяна не зреклася своєї віри. Тоді розлючений префект наказав мучити дівчину різними способами, та, за легендою, Бог чудом повертав здоров'я своїй вірній слузі. Тоді Тетяні відрубали голову. Разом з дочкою загинув і батько, який також визнав свою віру в Христа. За легендою, римські солдати, які мучили Тетяну за наказом влади, згодом зреклися своєї старої віри, покаялись і прийняли християнство.

Так події давно минулих літ, а, можливо, просто легенди, переплітаються з сьогоденням.

Хто є студентами в сучасній Україні?

Яки права студентів?

Яка роль студентів у формуванні сучасної Української держави?

Давайте знайдемо разом відповіді на поставлені запитання.

Хто такі студенти: студе́нт (лат. Studens — «ретельно працюючий», «такий, що займається») — учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

У Стародавньому Римі й у середньовіччі студентами називали будь-яких осіб, зайнятих процесом пізнання. З організацією в ХІІ ст. університетів термін «студент» став уживатися для означення тих, хто навчається (спочатку й тих, хто викладають) у цих закладах; після введення учених звань для викладачів (магістр, професор тощо) — тільки учнів.

У США, Великій Британії й ряді інших країн студентами називають також учнів коледжів.

В Україні за Законом «Про вищу освіту» студент — особа, зарахована до закладу вищої освіти з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра.

Права студента: визначає Конвенція ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року, Рекомендація ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року, Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основні засади молодіжної політики».

Відносини у процесі навчання регулюються Постановами Кабінету міністрів України, нормативними актами Міністерством освіти України, а також внутрішніми нормативно – правовими актами навчального закладу.

Найголовнішим нормативним актом навчального закладу є Статут, який повинен відповідати законодавству України.

Стаття 62 Закону України «Про вищу освіту» встановлює права стуентив на:

1) вибір форми навчання під час вступу до закладу вищої освіти;

2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

3) трудову діяльність у позанавчальний час;

4) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

5) безоплатне користування бібліотеками, музеями, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами закладу вищої освіти;

6) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);

7) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами закладу вищої освіти у порядку, передбаченому статутом закладу вищої освіти;

8) забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;

9) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;

10) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

11) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

12) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;

13) участь у громадських об’єднаннях;

14) участь у діяльності органів громадського самоврядування закладу вищої освіти, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради закладу вищої освіти, органів студентського самоврядування;

15) вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу;

16) навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;

17) академічну мобільність, у тому числі міжнародну;

18) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;

19) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання на денній формі навчання у закладах вищої освіти, аспірантурі, докторантурі, інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових внесків;

20) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

21) участь у формуванні індивідуального навчального плану;

22) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;

23) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

24) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;

25) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;

26) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

27) оскарження дій органів управління закладу вищої освіти та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

28) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури закладу вищої освіти відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

Студентство у становленні Української Державності: якщо ми відкриємо для себе сторінки історії, особливо історії України, то побачимо, що саме українському студентству притаманна неймовірна соціальна активність, відчайдушна сміливість і гостре почуття справедливості.

Особисто я, як свідок та учасник подій, в першу чергу хочу згадати Революцію на граніті 1990 року. Інформація з Вікіпедії: «Кампанія широкомасштабних акцій ненасильницької громадянської непокори, заздалегідь організована українською молоддю, переважно студентами. Протести тривали з 2 по 17 жовтня 1990 року в УРСР. Стрижнем протестних подій було студентське голодування на площі Жовтневої революції в Києві (нинішньому Майдані Незалежності). Протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту». За цими сухими фразами ми не побачимо першої серйозної перемоги студентів над системою, яка все ще трималась на радянському минулому і не мала поштовху звільнитись. Далеко не всі зрозуміють та приймуть, що саме у 1990 році сформувалось покоління української молоді, яка, подорослішав, стояла в авангарді Помаранчевої революції (майдану) у 2004 році проти масової фальсифікації виборів Президента України, а потім вийшли на Майдан захищати студентів, які мирною акцією у листопаді 2013 року протестували проти відмови тодішнього президента України Віктора Януковича від підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

З оглядом на минулі події та сьогодення, не можна не пишатись українськими студентами. Можна лише побажати їм жити у вільній та сильній Україні, навчатись з задоволенням та натхненням і не забувати чудові строки студентського гімну: «Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!»

(Отже, веселимося,
Поки ми молоді!)

Джерела:

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_174#Text.

РЕКОМЕНДАЦІЯ ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року: https://docs.cntd.ru/document/901839540.

Закон України «Про вищу освіту»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n852.

Закон України «Про освіту»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n733.

Закон України «Про основні засади молодіжної політики»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#n356.

Нормативно-правова основа прав студентів: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.

Нормативно-правова база про освіту та визнання іноземних документів про освіту: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv/normativno-pravova-baza.

Історія святої Тетяни: https://www.zsu.gov.ua/menu/5fe440852f429b1f88ce9cbc.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0

https://web.archive.org/web/20050502220335/http://www.chattablogs.com/aionioszoe/archives/020064.html

Інформація про Революцію на граніті: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%96#cite_note-11

Інформація про Революцію гідности: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2122489-revolucia-gidnosti-zgadajmo-golovne.html

Корисні сайти для студентства: http://library2.stu.cn.ua/chitachevi/studentam_korisni_ta_cikavi_sajti/

«Студвей» – онлайн-видання про студентство: https://studway.com.ua/.

Цей день на КАЛЕНДАРІ ДИТИНСТВА позначила Надія Тарасова, адвокат, член команди Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ