Правові новини у сфері медичного права за 8-14 листопада 2021 року
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, керівник Центру медичного права ВША НААУ, завідувач кафедри медичного права
Сенюта Ірина
17.11.2021

10.11.2021 Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №1168 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410»

Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженому постановою №410, доповнено розділом такого змісту:

«Підготовка до укладення договорів

41. З метою забезпечення належної підготовки до укладення договорів, оцінки можливостей суб’єктів господарювання щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій НСЗУ за зверненням суб’єкта господарювання проводить аналіз наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників для врахування зазначеної інформації під час розгляду заяв про укладення договору (далі — заява), документів, які повинні бути додані до заяви, а також під час формування договорів.

42. НСЗУ для проведення аналізу, передбаченого пунктом 41 цього Порядку, розміщує на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про приймання звернень від суб’єктів господарювання щодо проведення відповідного аналізу. Звернення суб’єктів господарювання подаються за формою, на умовах та порядку, що визначені в повідомленні.»;

Зокрема, у Типовій формі договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженій постановою №410:

1) підпункт 21 пункту 19 викласти в такій редакції:

«21) повідомляти замовнику про заплановані реорганізацію, ліквідацію надавача, початок процедури банкрутства, строк для пред’явлення вимог кредиторами, затвердження передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу) протягом 10 календарних днів з дати настання відповідної події;»;

2) пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

«Надавач державної або комунальної форми власності зобов’язаний надавати до 25 числа поточного місяця інформацію про стан розрахунків із заробітної плати за формою, встановленою замовником.».

Детальніше за покликанням:

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-25-kvitnya-2018-r-410-i101121-1168

10.11.2021 Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №1172 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. №1300»

Згідно з цією Постановою, Порядок проведення державної оцінки медичних технологій, затверджений постановою №1300, доповнюється пунктом 6-1 такого змісту:

«6-1 Порядок включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій затверджується МОЗ.».

Також передбачено можливість продовження строку проведення державної оцінки медичних технологій за скороченою процедурою на 10 календарних днів, необхідних для надання МОЗ відповіді на обґрунтований запит уповноваженого органу.

Детальніше за покликанням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1172-2021-п#Text

10.11.2021 Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №1173 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. №1083»

Відповідно до цієї Постанови, у переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затвердженому постановою №1083, у розділі «Органна трансплантація» доповнити розділ після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

«Трансплантація серця та лікування після перенесеної трансплантації серця (від донора-трупа), у тому числі донорський етап

Трансплантація легень та лікування після перенесеної трансплантації легень (від донора-трупа), у тому числі донорський етап».

Крім того, у тарифах на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затверджених постановою №1083, у розділі «Органна трансплантація»:

позицію

Трансплантація серця/комплексу “серце-легені” або після перенесеної трансплантації серця/комплексу “серце-легені” (від донора-трупа),

613 843

у тому числі донорський етап

78 563

замінити такими позиціями:

Трансплантація серця та лікування після перенесеної трансплантації серця (від донора-трупа),

2 001 059,72

у тому числі донорський етап

78 563

Трансплантація легень та лікування після перенесеної трансплантації легень
(від донора-трупа),

2 678 507,21

у тому числі донорський етап

78 563

Детальніше за покликанням:

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kab-a1173

12.11.2021 Головою Верховної Ради України видано Розпорядження №412 «Про деякі заходи із попередження поширення гострої респіраторної хвороби»

Детальніше за покликанням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/412/21-рг#Text

11.11.2021 Міністерство охорони здоров’я України видало Наказ №2503 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2021 року No 1723»

Пункт 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2021 року №1723 «Про затвердження номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуватимуться за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 році за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» доповнено підпунктами 24 – 25 такого змісту:

«24) Номенклатуру лікарських засобів за напрямом «Медикаменти для дітей, хворих на нанізм різного походження»;

25) Номенклатуру медичних виробів за напрямом «Ендопротези і набори для імплантації»».

Також викладено в новій редакції номенклатуру лікарських засобів за напрямом «Лікарські засоби для забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда».

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/uploads/6/34247-dn_2503_11_11_2021.pdf

11.11.2021 Міністерство охорони здоров’я України видало Наказ №2495 «Про внесення змін до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-11112021—2495-pro-vnesennja-zmin-do-protokolu-nadannja-medichnoi-dopomogi-dlja-likuvannja—koronavirusnoi-hvorobi-covid-19

02.11.2021 Міністерство охорони здоров’я України видало Наказ № 2394 «Про внесення зміни до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування»

Форма № 028-1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до Інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та «Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень», затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897 (у редакції наказу МОЗ від 11 жовтня 2019 року № 2070).

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-02112021—2394-pro-vnesennja-zmini-do-punktu-1-nakazu-ministerstva-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ukraini-vid-14-ljutogo-2012-roku—110-pro-zatverdzhennja-form-pervinnoi-oblikovoi-dokumentacii-ta-instrukcij-schodo

10.11.2021 Керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 видано Розпорядження №88 «Про перепрофілювання закладів охорони здоров’я, які внесені до Переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARSCoV-2»

Розпорядженням, зокрема, затверджено Вимоги до закладів охорони здоров’я, які внесені до Переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та підлягають перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Керівник%20робіт/2021/11/11/Розпорядження%2088%20від%2010.11.2021%20фінал%20(1).pdf

08.11.2021 зареєстровано проєкт Закону №6293 про внесення зміни до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

Метою законопроєкту є покриття критичної потреби опорних закладів у незалежних джерелах кисню, а саме – кисневих станціях.

Законопроєктом пропонується внести зміни до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» та викласти абзац четвертий пункту 3-1 у наступній редакції:

«Установити, що на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину, відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», закупівля товарів (крім лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газів), робіт та послуг, пов’язаних з проектуванням та встановленням систем постачання медичних газів (у тому числі кисневих станцій, кріогенних ємностей, мереж централізованого киснепостачання та їх складових), а також інших послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснюється в порядку, встановленому цим Законом для спрощених закупівель».

Детальніше за покликанням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73170

08.11.2021 зареєстровано проєкт Закону №0133 про ратифікацію Гарантійної угоди (Додаткове фінансування для протидії COVID-19 в рамках Проекту доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

З метою реалізації Проекту передбачається залучення кредитних ресурсів МБРР у сумі 100,0 млн дол. США для поліпшення доступу експортно-орієнтованих малих і середніх підприємств до довгострокового фінансування.

Детальніше за покликанням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73172

12.11.2021 зареєстровано проєкт Закону №6307 про внесення змін до статті 87 Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям змін щодо удосконалення надання медичної допомоги

Детальніше за покликанням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73195

12.11.2021 зареєстровано проєкт Закону №6306 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги

Детальніше за покликанням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73194

Звертаємо вашу увагу на проєкти наказів Міністерства охорони здоровя України, які оприлюднені для громадського обговорення:

  • проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Діагностика та лікування первинних імунодефіцитів»

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-standartiv-medichnoi-dopomogi-diagnostika-ta-likuvannja-pervinnih-imunodeficitiv

  • проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Надання допомоги при спонтанному внутрішньомозковому крововиливі»

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-standartiv-medichnoi-dopomogi-nadannja-dopomogi-pri-spontannomu-vnutrishnomozkovomu-krovovilivi

  • проєкт наказу МОЗ України «Про деякі питання здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами»

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-dejaki-pitannja-zdijsnennja-elektronnoi-rozdribnoi-torgivli-likarskimi-zasobami-doopracovanij

  • проєкт наказу МОЗ України «Про внесення змін до Критеріїв, що застосовуються при визначенні лікарських засобів, рекламування яких заборонено»

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-kriteriiv-scho-zastosovujutsja-pri-viznachenni-likarskih-zasobiv-reklamuvannja-jakih-zaboroneno

  • проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням»

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-zmin—do-pereliku-profesij-virobnictv-ta-organizacij-pracivniki-jakih-pidljagajut-obovjazkovim-profilaktichnim-scheplennjam

  • проєкт наказу МОЗ України «Про внесення змін до Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи»

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-pereliku-tovariv-jaki-majut-pravo-pridbavati-ta-prodavati-aptechni-zakladi-ta-ih-strukturni-pidrozdili

Як повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва, ОАСК зареєстрував позов щодо оскарження окремих положень постанови від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Позивач, окрім іншого, просить суд скасувати п.18 вказаної постанови в частині надання права працівникам Нацполіції, Нацгвардії, посадовим особам, уповноважених органами місцевого самоврядування проводити на вулицях, у парках, інших громадських місцях (закладах громадського харчування, розважальних закладах, транспорті) вибіркову перевірку документів, а також документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби у випадках, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.

Серед інших вимог позову – стягнути з Державної казначейської служби України за рахунок бюджетних асигнувань КМУ 1 млн. грн. моральної шкоди на користь позивача.

Детальніше за покликанням:

http://oask.gov.ua/node/5114