Ключові положення нового Закону України «Про колективні угоди та договори»
Наталія Кайда, адвокат, член Комітету з трудового права НААУ, доктор юридичних наук, науковий співробітник Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кайда Наталія
14.03.2023

Закон України «Про колективні угоди та договори» (реєстр. № 7628) прийнятий Верховною Радою України 23 лютого 2023 року та готується на підпис Президента України.

Запропонований Закон визначає правові та організаційні засади колективно-договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин, узгодження інтересів сторін соціального діалогу.

Регламентовано законодавство про колективно-договірне регулювання трудових, соціально-економічних відносин, яке базуватиметься на національному законодавстві, а в окремих випадках і з урахуванням правил міжнародного договору.

Законодавець у цьому Законі закріпив визначення термінів:

  • галузева угода обмеженої дії — письмовий нормативний документ, що укладається відповідно до цього Закону в галузях, де відсутні репрезентативні суб’єкти сторін (сторони) галузевого рівня, з метою регулювання трудових, соціально- економічних відносин на галузевому рівні;
  • колективна угода (генеральна, галузева (міжгалузева), галузева обмеженої дії, територіальна, територіальна в окремій галузі) — письмовий нормативний документ, що укладається відповідно до цього Закону з метою регулювання трудових, соціально-економічних відносин на національному, галузевому, територіальному рівнях;
  • колективний договір — письмовий нормативний документ, що укладається відповідно до цього Закону з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин між роботодавцем і працівниками, їх представниками;
  • працівник — фізична особа, яка в межах трудових відносин безпосередньо власною працею виконує оплачувану роботу в інтересах (на користь) іншої особи (роботодавця);
  • роботодавець — юридична чи фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує найману працю, на яку поширюється юрисдикція України чи іноземної держави, а також зареєстроване в Україні представництво іноземної юридичної особи.

Водночас, визначено, що терміни «соціальний діалог», «сторони соціального діалогу», «рівень соціального діалогу», «репрезентативність» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про соціальний діалог в Україні».

Закріплено основні принципи колективно-договірного регулювання.

Відтак, основними принципами ведення колективних переговорів є:

• законність і верховенство права;

• незалежність, рівноправність, репрезентативність сторін колективних переговорів;

• свобода та добровільність переговорів, прийняття реальних зобов’язань;

• обов’язковість розгляду пропозицій сторін колективних переговорів;

• взаємна повага та пошук компромісних рішень;

• конструктивність та взаємодія;

• пріоритет узгоджувальних процедур;

• обов’язковість дотримання досягнутих домовленостей;

• відповідальність за виконання взятих зобов’язань;

• недопущення дискримінації.

Законом визначені види колективних угод та договорів, зокрема колективні угоди можуть укладатися на таких рівнях соціального діалогу:

• на національному рівні — генеральна угода;

• на галузевому рівні (міжгалузеві) угоди;

• на територіальному територіальні угоди — галузеві рівні.

У галузях, де відсутні репрезентативні суб’єкти сторін (сторони) галузевого рівня, можуть укладатися галузеві угоди обмеженої дії.

У галузях, де рішення місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування регулюють оплату та інші умови праці, на територіальному рівні можуть укладатися територіальні угоди в окремій галузі.

Особливості суб’єктного складу сторін та сфери дії окремих угод галузевого і територіального рівнів визначаються цим Законом.

Колективний договір укладається на локальному рівні (на підприємстві, в установі, організації, з фізичною особою, яка використовує найману працю).

Колективний договір може укладатися у відокремлених підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів та визначених повноважень суб’єктів його сторін.

У Законі визначена сфера дії колективних угод та договорів.

Отже, положення колективної угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для:

• суб’єктів сторін угоди;

• роботодавця та працівників, якщо роботодавець перебуває у сфері дії суб’єкта сторони роботодавців угоди через відповідне членство або належить до сфери управління суб’єкта сторони органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування угоди.

Водночас, Законом передбачена заборона втручання в законну діяльність, пов’язану із веденням колективних переговорів, укладенням колективних угод та договорів і контролем за їх виконанням.

Зокрема, забороняється будь-яке втручання, що може обмежити законні права працівників, профспілок, їх організацій та об’єднань, роботодавців, їх організацій та об’єднань організацій роботодавців, а також вільно обраних представників працівників, які беруть участь у колективних переговорах з укладення колективних угод та договорів, здійсненні контролю за їх виконанням, з боку іншої сторони колективних переговорів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, господарського управління, інших юридичних та фізичних осіб.

Визначено сторони колективних угод та договорів.

Відтак, сторонами колективної угоди є:

• сторони соціального діалогу відповідного рівня у складі суб’єктів, від імені яких укладено цю угоду, та суб’єктів, які приєдналися до сторін цієї угоди протягом її дії.

Сторонами колективного договору є:

• сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець та (або) уповноважені представники роботодавця, зокрема, відокремлені підрозділи юридичної особи;

• сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, які створені на підприємстві, в установі, організації, відокремлених підрозділах юридичної особи, об’єднують працівників фізичної особи, яка використовує найману працю, та представляють інтереси працівників цього роботодавця, а в разі їх відсутності — вільно обрані працівниками для ведення колективних переговорів

• представники (представник).

Врегульовано співвідношення законодавства, колективних угод, колективних договорів та трудових договорів:

• положення колективних угод, колективних договорів, що погіршують становище працівників порівняно із законодавством, іншими колективними угодами, умови яких є обов’язковими для сторін згідно з цим Законом, є недійсними. Забороняється включати такі положення до колективних угод, договорів;

• забороняється включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з колективними угодами та договорами.

Детальніше з текстом Закону можна ознайомитися за покликанням: https://cutt.ly/s8KvNlc

Огляд законодавства підготувала Наталія Кайда, адвокат, член Комітету з трудового права НААУ, доктор юридичних наук, науковий співробітник Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Цікаві публікації лектора:

• Правонаступництво у трудових відносинах: до Кодексу законів про працю України очікуються зміни. https://cutt.ly/z8KbQ31

Найближчі заходи на тему трудового права:

Вебінар Вікторії Поліщук "Робота адвоката під час оформлення трудових відносин: застереження із судової практики". https://cutt.ly/O8dDlGT

Вебінар Вікторії Поліщук "Захист трудових прав в діяльності підприємств, які на окупованій території або виробничі потужності яких зруйновані". https://cutt.ly/k8DfgHh

Вебінар Алли Андрушко "Порушення трудових обов'язків в умовах воєнного стану: практика звільнення, поновлення на посаді". https://cutt.ly/e87qgLW