8 травня — День матері
Цей день на Календарі Дитинства позначила Лариса Гретченко, адвокат, керівник Центру “Адвокат дитини” Вищої школи адвокатури НААУ
Гретченко Лариса
07.05.2022

І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.
(Тарас Шевченко)

День матері — особливий день у календарі свят і пам'ятних подій, що відзначається в Україні у другу неділю травня відповідно до Указу Президента України від 10 травня 1999 року №489/99. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489/99#Text.
Цьогоріч День матері в Україні припадає на 8 травня.

Це міжнародне свято на честь мами, материнства, материнських зв’язків та впливу матерів у суспільстві, що має надважливе значення і займає чільне місце у Календарі дитинства.
Материнство і статус жінки як матері основоположно визначається її взаємозв'язком з дитиною.

У преамбулі Декларації прав дитини, прийнятій резолюцією 1386 (ХIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1959 р., відзначено потребу дитини, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, у спеціальній охороні і піклуванні, зокрема належному правовому захисті, до і після народження, а також обов'язок людства надати дитині все найкраще, що воно має. Декларацію проголошено з метою забезпечити дітям щасливе дитинство та користування передбаченими нею правами і свободами для їхнього особистого блага та блага суспільства. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text

Дитина для повного і гармонійного розвитку її особистості потребує любові та розуміння. Вона має, якщо це можливо, зростати в піклуванні та під відповідальністю своїх батьків, у будь-якому разі – в атмосфері любові та моральної і матеріальної забезпеченості; малолітня дитина, крім випадків, коли є виняткові обставини, не має розлучатися зі своєю матір’ю. (принцип 6 Декларації прав дитини)

Статтею 3 Конвенції про права дитини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989 року та ратифіковано Україною 27.02.1991 року закріплено принцип “найкращих інтересів дитини”, за змістом якої в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

Відповідно до статті 51 Конституції України сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством, системою можливостей і спеціальних заходів конституційно забезпечується рівність прав жінки і чоловіка згідно статті 24 Основного Закону.

Правові засади регулювання шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства визначаються виключно законами України. (ст. 92 Конституції України)

Відносини між батьками та дітьми, між матір'ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання врегульовані Сімейним кодексом України. (надалі — СК України) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text

Держава охороняє сім'ю, дитинство, материнство, батьківство, а також створює людині умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері та батька, матеріально і морально заохочує і підтримує материнство та батьківство. (стаття 5 СК України)
Заохочення материнства і гарантії охорони здоров'я матері та дитини закріплено у статті 57 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров'я” від 19.11.1992 р. № 2801-XII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text

Право на материнство закріплене у статті 49 СК України.
Позбавлення жінки можливості народити дитину (репродуктивної функції) у зв'язку з виконанням нею конституційних, службових, трудових обов'язків або в результаті протиправної поведінки щодо неї є підставою для відшкодування завданої їй моральної шкоди.
Вагітній дружині мають бути створені у сім'ї умови для збереження її здоров'я та народження здорової дитини.
Дружині-матері мають бути створені у сім'ї умови для поєднання материнства із здійсненням нею інших прав та обов'язків.

Стаття 6 Закону України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р.
№ 2402-III закріплює право дитини на життя та гарантує охорону здоров’я, з метою забезпечення яких держава вживає низку заходів, у тому числі надання матерям належних послуг з охорони здоров’я у допологовий і післяпологовий періоди. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

Згідно з частиною 2 статті 55 СК України чоловік зобов'язаний утверджувати в сім'ї повагу до матері. Взаємним є обов'язок дружини утверджувати в сім'ї повагу до батька.

Відповідно до статті 121 СК України права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому статтями 121 і 125 цього Кодексу.
Стаття 131 СК України закріплює можливість визнання материнства за рішенням суду. Особа, яка вважає себе матір'ю дитини, може подати до суду заяву про визнання свого материнства, якщо запис про матір дитини вчинено відповідно до частини2 статті 135 цього Кодексу.
Встановлення факту материнства за рішенням суду визначено статтею 132 СК України. У разі смерті жінки, яка вважала себе матір'ю дитини, факт її материнства може бути встановлений за рішенням суду. Заява про встановлення факту материнства приймається судом, якщо запис про матір дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини другої статті 135 цього Кодексу. Заява про встановлення факту материнства може бути подана батьком, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття.
При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.
У випадках, якщо батьківство, материнство не встановлене запис про матір та батька дитини провадиться у порядку, визначеному в статті 135 СК України.

Статтею 138 СК України закріплено право матері дитини на оспорювання батьківства свого чоловіка шляхом пред'явлення позову про виключення запису про нього як батька дитини з актового запису про народження дитини. Вимога матері про виключення запису про її чоловіка як батька дитини з актового запису про народження дитини може бути задоволена лише у разі подання іншою особою заяви про своє батьківство. До вимоги матері про внесення змін до актового запису про народження дитини встановлюється позовна давність в один рік, яка починається від дня реєстрації народження дитини.

Сімейним кодексом України передбачено можливість вирішення спорів про материнство. Відповідно до статті 139 СК України жінка, яка записана матір'ю дитини, може оспорити своє материнство. Жінка, яка вважає себе матір'ю дитини, має право пред'явити позов до жінки, яка записана матір'ю дитини, про визнання свого материнства. Оспорювання материнства не допускається у випадках, передбачених частинами 2 і 3 статті 123 цього Кодексу. До вимоги про визнання материнства встановлюється позовна давність в один рік, яка починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися, що є матір'ю дитини.

Стягнення з особи, яка записана батьком, матір'ю, аліментів на дитину не є перешкодою для звернення до суду з позовом про виключення відомостей про неї як батька, матері дитини з актового запису про її народження. (ст. 140 СК України)

Відповідно до приписів статей 141, 143 СК України мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Мати, батько дитини, які перебувають у шлюбі, зобов'язані забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я. Мати, яка не перебуває у шлюбі, зобов'язана забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я.

Рівність прав та обов'язків батька і матері щодо своїх дітей закріплено у статті 11 Закону України “Про охорону дитинства. Предметом основної турботи та основним обов’язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини.
Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. (ст. 12 Закону України “Про охорону дитинства”)

Обов'язок матері, батька утримувати дитину та його виконання унормовано у главі 15 СК України.
Обов'язки повнолітніх дочки, сина утримувати матір, батька та його виконання унормовано у главі 17 СК України.

В українському суспільстві здавна існує висловлювання: “Не та мати, що родила, а та, що виховала”, відповідно до змісту якого материнство пов'язується не лише зі статусом біологічної матері, а й з соціальною роллю і статусом жінки -матері, набутим на засадах усиновлення чи пов'язаним із сімейними формами влаштування дітей — сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Цьому аспекту сімейних правовідносин увагу буде приділено в подальших тематичних випусках Календаря дитинства, рубриках “Тема дня”, “Школа правових знань для дітей і батьків” Центру “Адвокат дитини” Вищої школи адвокатури НААУ.

Сучасний підхід до вирішення сімейних спорів за участі дитини динамічно змінюється. Усе частіше для всіх дій чи рішень щодо дітей він стає зорієнтованим на «забезпечення найкращих інтересів дитини» (замість широко розповсюджених «презумпції на користь матері» чи «рівності прав та обов’язків батьків стосовно дитини»). Указане питання нині є досить актуальним, оскільки третина цивільних справ виникає саме з сімейних правовідносин, що безпосередньо чи потенційно стосуються інтересів дітей.
Основоположні засади концепції забезпечення «найкращих інтересів дитини» за міжнародним правом та національним законодавством із підходом до їхнього відтворення крізь призму національної судової практики поєднано у тематичній публікації “Найкращі інтереси дитини: актуальні питання судової практики” https://www.hsa.org.ua/blog/najkrashhi-interesy-dytyny-aktualni-pytannya-sudovoyi-praktyky/ та висвітлено у Методичних рекомендаціях для адвокатів “Найкращі інтереси дитини у цивільному провадженні”, що підготовлених колективом авторів — сімейними адвокатами, членами Комітету з сімейного права НААУ. https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/%D0%9F%D0%94%D0%A4_Garo%20Naykraschi%20interesy%20dytyny.pdf

Краса материнства щедро оспівана оспівана в українських піснях, віршах, на картинах художників. Мільйони слів вдячності линуть щоденно матерям за їх невтомну працю, турботу, терпіння і любов.
В цей день щирі вітання найближчим, найдобрішим, найкрасивішим і наймилішим мамам з побажаннями щастя, здоров'я, миру і впевненого майбутнього!