Звітність КІК 2024 та питання міжнародного оподаткування: адвокати Джулія Корендюк та Ганна Урусова
Підсумки заходу
Матеріали заходів
12.02.2024

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Адвокат ІТ-бізнесу: звітність КІК 2024 та питання міжнародного оподаткування», який провели Джулія Корендюк, адвокат, юрист практики корпоративного права та інтелектуальної власності Avitar, експерт з господарського та корпоративного права, та Ганна Урусова, партнер, керівник загально-юридичного департаменту компанії, адвокат.

У першій частині вебінару Джулія Корендюк розповіла, хто такі контролери КІК і як їх визначити, які обов’язки контролерів КІК, коли потрібно подавати звіти по КІК та як підготуватися до звітності по КІК.

Контрольована іноземна компанія – це будь-яка зареєстрована за кордоном юридична особа, що знаходиться під контролем фізичної особи-резидента України або юридичної особи-резидента України (ст. 39-2.1.1 ПКУ).

Контролером КІК визнається фізична особа-резидент України або юридична особа-резидент України, якщо вона:

• володіє у КІК часткою більше ніж 50 %, або

• володіє у КІК часткою більше ніж 10 % (25% – на період 2022-2023), за умови що декілька резидентів сукупно володіють в КІК часткою від 50%, або

• здійснює самостійно або разом з пов’язаними особами фактичний контроль над КІК.

Як визначається володіння часткою в КІК?

Беруться до уваги суми часток, які:

• належать резиденту безпосередньо або опосередковано через інших осіб;

• належать будь-яким пов’язаним особам резидента безпосередньо або опосередковано через інших осіб.

Розмір опосередкованого володіння розраховується:

·у разі володіння через один ланцюг осіб, які володіють частками одна в іншій, – частка володіння обраховується шляхом множення часток;

·у разі володіння через кілька ланцюгів осіб, які володіють частками одна в іншій, – шляхом підсумовування часток у кожному такому ланцюгу.

 

Як визначається фактичний контроль?

Фактичний контроль встановлюється на підставі, зокрема, але не виключно, хоча б однієї з таких обставин:

а) надання особою зобов’язуючих вказівок органам управління юридичної особи;

б) ведення особою перемовин щодо укладення правочинів юридичною особою та узгодження суттєвих умов таких правочинів, які в подальшому лише формально затверджуються органами управління юридичної особи або виконуються органами управління юридичної особи без подальшого додаткового затвердження;

в) наявність в особи довіреності на здійснення суттєвих правочинів від імені юридичної особи, що видана на термін більш ніж один рік, та не передбачає попереднього погодження таких правочинів органами управління юридичної особи;

г) здійснення особою операцій за банківськими рахунками юридичної особи або наявність можливості блокувати операції за такими рахунками;

ґ) зазначення особи в якості засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою, крім випадків, якщо активи такої юридичної особи є частиною активів трасту, фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефіціаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа.

Що робити контролеру?

·подавати повідомлення про КІК;

·подавати звіт по КІК (щороку);

·платити податки за КІК в України (якщо нема звільнення).

 

Коли подавати звіт?

Звіт за 2022 рік подається до 01.05.2024.

Звіт за 2023 рік подається до 01.05.2024, якщо строк не буде продовжено.

Подавати звіти повинні всі КІК.

Контролер подає звіт за кожен КІК окремо.

Що робити, якщо не встигаєш подати звіт?

·скласти КІК звітність в країні реєстрації та/або;

·розрахувати скоригований прибуток КІК.

Можна подати скорочений звіт до 30.04.2024 і повний – до 31.12.2024.

Що додавати до звіту?

У звіті зазначається:

· перелік операцій КІК з нерезидентами – пов’язаними особами;

· з нерезидентами з офшорних юрисдикцій;

· з непрозорими ОПФ.

 

До звіту додається завірена фінансова звітність КІК.

Як підготувати до звіту?

·визначити, який вид звіту потрібен саме вам;

·визначити, що робити зі звітом за 2023;

·віддати в переклад фінансову звітність;

·визначити, що робити з декларуванням доходів.

Неподання контролюючою особою звіту про КІК тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 2023 рік – 268 400 грн).

Про особливості подання повідомлення КІК розповіла Ганна Урусова.

Так, відповідно до підпункту 392.5.5 пункту 392.5 статті 392 Податкового кодексу України, фізична особа – резидент України або юридична особа – резидент України зобов’язана повідомляти контролюючий орган про зміни статусу контролюючих осіб у КІК. Повідомлення надсилається до контролюючого органу протягом 60 днів з дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю). Форма і порядок надсилання такого повідомлення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Адвокат також розкрила правила оподаткування контрольованих іноземних компаній.

Об’єкт оподаткування КІК – скоригований прибуток КІК, пропорційний частці участі контролюючої особи.

Скоригований прибуток КІК – прибуток КІК до оподаткування відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року - за періоди, що закінчуються у відповідному календарному році).

Контролююча особа, зобов’язана визначити частину прибутку КІК і включити її до загального оподатковуваного доходу (прибутку), що оподатковується за ставкою:

§Для фізичних осіб – ПДФО 18% + 1,5% ВЗ. Сума ПДФО, що підлягає сплаті із прибутку КІК (як розподіленого, так і не розподіленого), зменшується на суму корпоративного податку, що стягується в іноземній державі, та фактично сплаченого КІК, включаючи податки, утримані у джерела виплати із суми доходу, отриманого контрольованою іноземною компанією.

§Для юридичних осіб – податок на прибуток 18%.

Якщо КІК розподіляє прибуток на користь контролюючої особи, і така особа фактично отримує розподілені дивіденди (безпосередньо чи опосередковано), то до цієї суми застосовується ставки:

§Для фізичних осіб – ПДФО 9% + 1,5% ВЗ;

§Для юридичних осіб – податок на прибуток 18%.

Скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи у разі додержання таких умов:

Øміж Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та

Øвиконується будь-яка з таких умов:

§КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, або є меншою за таку ставку не більше ніж на 5% (не менше 13%), АБО

§частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел.

У разі якщо частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить більше 50 відсотків загальної суми доходів КІК із всіх джерел, для цілей застосування статті 39-2 ПКУ такі доходи визнаються активними, за умови що КІК:

§фактично виконує суттєві функції, несе ризики та використовує активи в операціях, що призводять до отримання відповідних активних доходів;

§має необхідні ресурси для виконання зазначених функцій, управління ризиками та використання активів (кваліфікований персонал, основні фонди у власності або користуванні, достатній власний капітал тощо).

 

Незалежно від виконання умов, зазначених раніше, скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи у разі, якщо виконується будь-яка з таких умов:

§загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду;

§КІК є публічною компанією, акції (частки) якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі. Перелік бірж та вимоги до визнання акцій (часток) публічних компаній такими, що перебувають в обігу на зазначеній фондовій біржі, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

§КІК є організацією, яка відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснює благодійну діяльність та не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників).

Відеофрагменти доступні для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook:

http://tinyurl.com/yc88aaem

http://tinyurl.com/3vzwhud7

Матеріал на сторінці Advokat Post: http://tinyurl.com/m295m68r

Цікаві публікації лекторів:

·Адвокат ІТ-бізнесу: як врегулювати правовідносини з ІТ-спеціалістами? http://tinyurl.com/2p9mxn4t

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://cutt.ly/g9AAiVQ