Правила адвокатської етики через призму рішень Ради адвокатів України: адвокат Ганна Лазарчук
Ганна Лазарчук, адвокат, член Ради адвокатів України від Рівненської області
Матеріали заходів
26.05.2023

Ганна Лазарчук, адвокат, член Ради адвокатів України від Рівненської області, провела у Вищій школі адвокатури НААУ захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Правила адвокатської етики через призму рішень Ради адвокатів України», який є продовженням серії заходів в рамках навчальної програми «Рішення Ради адвокатів України як нормативно-правові акти Національної асоціації адвокатів України».

Під час вебінару лектор розглянула низку прийнятих Рішень Ради адвокатів України у світлі дотримання адвокатами приписів Правил адвокатської етики, зосередивши увагу на наступних питаннях:

• окремі аспекти надання адвокатом правової допомоги на підставі договору;

• роз’яснення щодо можливості роботи адвоката за наймом на деяких посадах;

• щодо можливості надання правової допомоги адвокатами одночасно різним сторонам (учасникам) провадження;

• деякі питання щодо підстав та права адвоката на розголошення інформації, яка становить адвокатську таємницю.

Серед проаналізованих рішень:

- Рішення РАУ № 103 від 23.04.2016 року Про затвердження роз’яснення щодо окремих умов застосування положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Правил адвокатської етики

Адвокат, незалежно від підстав надання правової допомоги, має вирішувати питання про наявність конфлікту інтересів згідно вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики і зобов’язаний в односторонньому порядку припинити надання правової допомоги в кожному разі виникнення конфлікту інтересів. У такому разі адвокат звільняється від обов’язку здійснювати подальший захист клієнта і не може бути підданий заходам дисциплінарної відповідальності за це.

- Рішення РАУ № 67 від 4-5.07.2014 року щодо подальшого надання адвокатом правової допомоги після виконання ним умов раніше укладеного договору

Якщо договір про надання правової допомоги виконаний адвокатом і (або) строк його дії закінчився, та за відсутності у ньому окремої статті про його припинення у зв’язку з виконанням, адвокату доцільно, враховуючи публічність договору про надання правової допомоги, в письмовій формі повідомити про його припинення, у зв’язку з його виконанням або за згодою сторін, правоохоронні органи та (або) суд, з метою уникнення непорозумінь та забезпечення правового захисту особі, якій він надавав правову допомогу. Таким чином, відсутність або припинення дії договору з адвокатом про надання правової допомоги для здійcнення захисту особи на стадії судового розгляду свідчить про те, що суд, головуючий у кримінальному провадженні не має передбачених законом підстав для залучення адвоката в якості захисника по справі.

- Рішення РАУ № 74 від 26.02.2016 року роз’яснення щодо дисциплінарної відповідальності адвоката, який діє без договору

Наявність у особи статусу адвоката передбачає можливість її притягнення до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

- Рішення РАУ № 84 від 30.07.2015 року Роз’яснення з питань роботи адвоката за наймом на деяких посадах та надання послуг без внесення відомостей стосовно себе до ЄРАУ

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» несумісною з діяльністю адвоката є:

- робота на посадах осіб, зазначених у пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- військова або альтернативна (невійськова) служба;

- нотаріальна діяльність;

- судово-експертна діяльність.

Даний перелік несумісних з діяльністю адвоката професій є виключним. Водночас, чинне законодавство України не передбачає для адвокатів заборони працювати за трудовим наймом. Отже, адвокат має право поєднувати адвокатську діяльність із трудовими відносинами, якщо вони не стосуються випадків, зазначених у частині першій статті 7 Закону.

- Рішення РАУ № 246 від 19.11.2013 року Про надання роз’яснень щодо можливості адвокатів, які зареєстровані в одному адвокатському об’єднанні, здійснювати захист різних за процесуальним статусом осіб

КПК України ніяким чином не обмежує прав захисників, які входять до складу адвокатського об’єднання. Враховуючи наведене, у кожному конкретному кримінальному провадженні слід з’ясовувати наявність/ відсутність конфлікту інтересів, обставин визначених статтею 48 КПК України та підстав для відводу захисника (представника), встановлених статтею 78 КПК України та обов’язково дотримуватись вимоги: адвокатське об’єднання не може доручати одному адвокату здійснювати захист різних за процесуальним статусом осіб. Таким чином, адвокати, які є учасниками одного адвокатського об’єднання, мають право в одному кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування представляти інтереси (бути захисниками) потерпілого та підозрюваного за умови відсутності конфлікту інтересів, обставин, визначених статтею 46 КПК України, та відсутності підстав для відводу захисника (представника), встановлених статтею 78 КПК України.

- Рішення РАУ № 60 від 5-6.07. 2014 року Про затвердження роз’яснення ст. 40 Правил адвокатської етики

Адвокат не може приймати доручення від клієнта, якщо суть доручення зводиться до необхідності вчинення дій в інтересах такого клієнта спрямованих на захист його прав, які перебувають в конфлікті інтересів з юридичною особою, в якій адвокат раніше працював, або надавав правову допомогу в результаті чого володіє інформацією, яка може бути використана проти такої особи. Обов’язок адвоката відмовитись від доручення клієнта за описаних обставин не є безумовним обов’язком, а виникає лише за умови володіння адвокатом інформацією, яка отримана ним в результаті роботи в юридичній особі та може бути використана проти такої особи.

- Рішення РАУ № 7 від 04.07.2015 року Про затвердження роз’яснення щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів під час здійснення адвокатом захисту клієнта

Сам факт надання адвокатом правової допомоги юридичній особі не зумовлює конфлікту інтересів з інтересами клієнта, оскільки аналіз частини четвертої статті 40 Правил свідчить про те, що такий конфлікт інтересів виникає лише за умови, якщо адвокат надавав правову допомогу певній юридичній особі та мав доступ та/або отримав інформацію, яка може бути використана проти такої особи. Таким чином, обов’язок адвоката відмовитись від доручення клієнта за описаних обставин не є безумовним обов’язком, а виникає лише за умови володіння адвокатом інформацією, яка отримана ним в результаті надання правової допомоги юридичній особі та може бути використана проти такої особи.

- Рішення РАУ № 4 від 26.02.2016 року Про затвердження роз’яснення щодо можливості одночасного представництва інтересів двох або більше позивачів чи відповідачів адвокатом в одному цивільному процесі

Відповідно до приписів ч. 2 ст. 9 Правил адвокат без письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може представляти або захищати одночасно двох або більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими, або вірогідно можуть стати суперечливими, а також за таких обставин надавати їм правову допомогу. Відповідно до ч. 1 та 2 ст.20 Правил адвокат не має права прийняти доручення, якщо інтереси клієнта об’єктивно суперечать інтересам іншого клієнта, з яким адвокат зв’язаний договором про надання правової допомоги, або якщо є розумні підстави вважати, що передбачуваний розвиток інтересів нового і попереднього клієнта призведе до виникнення конфлікту інтересів. Таким чином, при дотриманні усіх вищевказаних умов, передбачених нормами законодавства України та Правилами адвокатської етики, одночасне представництво інтересів двох або більше позивачів чи двох або більше відповідачів одним адвокатом в одному цивільному процесі є можливим.

- Рішення РАУ № 127 від 13.11.2015 року Про затвердження роз’яснення щодо можливості надання правової допомоги адвокатами (подружжям) одночасно різним сторонам (учасникам) провадження

Відповідно до приписів статті 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» одночасне надання правової допомоги адвокатами, які є подружжям, в одному і тому ж господарському, цивільному, адміністративному процесі чи в кримінальному провадженні, або в ході розгляду справи про адміністративне правопорушення клієнтам, процесуальні інтереси яких є протилежними і суперечать один одному, вказує на те, що таке виконання договору про надання правової допомоги може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї і за загальним правилом є забороненим відповідно до закону.

- Рішення РАУ № 59 від 4-5.07.2014 року Про затвердження роз’яснення щодо належності до адвокатської таємниці будь-якої інформації, яка стала відома адвокату під час здійснення ним представництва інтересів клієнта, та щодо права адвоката на розголошення такої інформації без згоди клієнта

Розголошення інформації, яка становить адвокатську таємницю, може здійснюватись виключно за письмовою заявою клієнта з передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підстав. Інформація, яка стала відома адвокату під час здійснення представництва інтересів клієнта (в тому числі як учасника (акціонера) у Наглядовій раді банку) на підставі договору про надання правової допомоги є адвокатською таємницею та може бути розголошена лише за письмовою згодою (заявою) клієнта.

Запис вебінару доступний за посиланням: https://cutt.ly/uwqT6qWO

Повний огляд матеріалу – на сторінці Advocat Post: https://cutt.ly/BwqT6Qcl

Цікаві публікації лектора:

• Реагування адвокатів та фіксація ототожнення адвоката з клієнтом. https://cutt.ly/wwqT6Om2

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://cutt.ly/g9AAiVQ