Попередження як дисциплінарне стягнення за нецензурне висловлювання адвоката у соціальній мережі Fасеbооk
Коментар адвоката, що містив нецензурне висловлювання, під повідомленням на офіційній сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у соціальній мережі Fасеbооk визнано дисциплінарним проступком
Новини та події
26.07.2022

Коментар адвоката, що містив нецензурне висловлювання, під повідомленням на офіційній сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у соціальній мережі Fасеbооk визнано дисциплінарним проступком, передбаченим п. 3 ч. 3 ст. 34 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” (порушенням правил адвокатської етики).

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 05.07.2022 р. за вчинення вказаного дисциплінарного проступку до адвоката застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

У системному аналізі нормативно — правових актів, які підлягають застосуванню, дисциплінарною палатою КДКА регіону підкреслено, що надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки. При цьому специфіка, комплексний характер обов'язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність збалансування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства в цілому, дотримання принципів законності і верховенства права.

Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів (ч. 1 ст. 4 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”).

Згідно ч. 1 ст. 21 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; підвищувати свій професійний рівень; виконувати рішення органів адвокатського самоврядування (п.п.1,4,5).

Відповідно до статті 2 Правил адвокатської етики, дія Правил поширюється на: всі види адвокатської діяльності та в частині, визначеній Правилами, — на іншу діяльність (дії) адвоката, в тому числі соціально — публічну діяльність адвоката, яка може вступити в суперечність з професійними обов’язками адвоката, або підірвати престиж адвокатської професії.

У рішенні дисциплінарного органу піддано розлогому аналізу принципи поведінки адвокатів у соціальних мережах, закріплені у статтях 57 — 60 Правил адвокатської етики.

Участь адвоката у соціальних мережах (наприклад, але не обмежуючись: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Plus+, Tumblr, Instagram, Flickr, MySpace та інших), Інтернет-форумах та застосування ним інших форм спілкування в мережі Інтернет є допустимими, проте адвокат може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету адвокатів та адвокатури в цілому.

Адвокат при користуванні соціальними мережами, Інтернет-форумами та іншими формами спілкування в мережі Інтернет повинен дотримуватись своїх професійних обов’язків, передбачених чинним законодавством України, цими Правилами, рішеннями З’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України.

Використання адвокатом соціальних мереж, Інтернет-форумів та інших форм спілкування в мережі Інтернет повинно відповідати наступним принципам: незалежності, професійності, відповідальності, чесності, стриманості та коректності, гідності, недопущення будь-яких проявів дискримінації, толерантності та терпимості, корпоративності та збереження довіри суспільства, конфіденційності.

Адвокати повинні оцінити чи є обраний ними засіб спілкування у соціальних мережах, Інтернет-форумах та інших формах спілкування в мережі Інтернет належним для отримання бажаного результату. При користуванні соціальними мережами, Інтернет-форумами та іншими формами спілкування в мережі Інтернет адвокатам необхідно враховувати контекст, потенційну аудиторію та забезпечити чіткість та однозначність коментарів.

При встановленні контактів та спілкуванні у соціальних мережах, Інтернет-форумах та інших формах комунікації в мережі Інтернет адвокат повинен проявляти властиву професії стриманість, обережність та коректність, не допускати публічного надання коментарів адвокатами під час здійснення адвокатської діяльності, а так само і в якості особистих суджень, позицій іншого адвоката/представника у справі, в якій вони не беруть участі. Під час надання коментарів адвокатами по конкретним справам необхідно щоб такі коментарі не порушували положень чинного законодавства, Правил адвокатської етики, рішень З’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, а також відповідали вимогам до адвокатів та адвокатської діяльності, що встановлені чинним законодавством, Правилами адвокатської етики, рішеннями З’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України. Висловлювання адвоката в соціальних мережах, Інтернет-форумах та інших формах спілкування в мережі Інтернет не повинні мати притаманний правовий нігілізм, будь-який вид агресії, ворожнечі і нетерпимості. Адвокат зобов'язаний вести себе шанобливо і не допускати образливої поведінки. Будь-які заяви, коментарі адвоката в соціальних мережах, Інтернет-форумах та інших формах спілкування в мережі Інтернет, в тому числі під час обговорення і роз'яснення правових норм, особливостей судочинства, дій його учасників, повинні бути відповідальними, достовірними і не вводити в оману.

Адвокат у соціальних мережах, Інтернет-форумах та інших формах комунікації в мережі Інтернет повинен здійснювати спілкування з повагою, прийняттям та правильним (таким, що відповідає загальнолюдським цінностям) розумінням різноманіття культур світу, форм самовираження та засобів прояву людської індивідуальності. Адвокат у соціальних мережах, Інтернет-форумах та інших формах спілкування в мережі Інтернет повинен без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини або/та опонента, які відрізняються від його власних.

Навівши мотиви і висновки, у рішенні ДП КДКА Одеської області наголошено, що розміщене у соціальній мережі Fасеbооk на офіційній сторінці Вищої школи адвокатури НААУ адвокатом висловлювання є нецензурним та некоректним, грубо порушує принципи поведінки адвокатів у соціальних мережах та інших формах спілкування в мережі Інтернет, що закріплені в Правилах адвокатської етики.

Вживання подібних висловів, безперечно, є недопустимим для адвоката.

З огляду на досліджене в рамках дисциплінарної справи, дисциплінарна палата дійшла висновку, що адвокатом вчинено дисциплінарний проступок, передбачений п.3 ч.2 ст. 34 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” (порушення правил адвокатської етики), який виявився у порушенні вимог ч. 1 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, ст. 12, абз. 2, 3 ст. 57, абз. 5 ст.5 8, абз. 2, 3 ст. 59 Правил адвокатської етики, що є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Вирішуючи питання про накладення дисциплінарного стягнення, дисциплінарною палатою прийнято до уваги, що висловлювання адвоката полягає за межами стриманості та коректності; враховано наслідки вчинення дисциплінарного проступку та те, що адвокат раніше до дисциплінарної відповідальності не притягувався.

Дисциплінарна палата визнала за потрібне накласти на адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Про прийняте рішення повідомлено зацікавлених осіб.

Відповідно до статті 42 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.

Нагадаємо, рішенням №134 дисциплінарної палати КДКА Чернівецької області від 17.05.2022 року притягнуто адвоката до дисциплінарної відповідальності і застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 9 (дев’ять) місяців за скоєння дисциплінарного проступку відповідно до висновку, що адвокат у своїх постах та коментарях в Facebook та переписці із ЦА ВША НААУ застосовував нецензурні, образливі вислови та вчинив дії, спрямовані на обмеження незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності, що завдають шкоди авторитету адвокатури в цілому в очах суспільства.


Детальніше у тематичних публікаціях:

Дисциплінарна відповідальність адвоката за дискредитацію процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні

Поведінка адвоката у соціальних мережах: окремі вимоги, пов’язані із дотриманням норм адвокатської етики