Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
17.01.2022

День дітей – винахідників -17 січня

17 січня у всьому світі відзначають день дітей-винахідників (Kid Inventors’ Day).

Відзначення такої події у саме у цей день не є випадковістю, адже сьогодні святкує свій день народження просвітитель, вчений, державний діяч  Бенджамін Франклін, який також належить до когорти юних винахідників.

Статтею 54 Конституції України гарантується громадянам свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим співтовариством.

Правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової і науково-технічної діяльності визначено Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від  26.11.2015 року № 848-VIII. (надалі – Закон 848) https://bit.ly/3tA10jY

Цей Закон створює умови для провадження наукової і науково-технічної діяльності, задоволення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади.   

Підкреслюючи важливість науки і науково – технічної діяльності та потреби її законодавчого урегулювання у преамбулі Закону № 848 відзначено, що рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.

Залучення учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності унормовано статтею 26 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Держава створює умови для залучення учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності через систему спеціалізованих загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, зокрема, наукових ліцеїв і наукових ліцеїв-інтернатів, Малу академію наук України або інші подібні установи позашкільної освіти.

 

Мала академія наук України (в подальшому – МАН) є базою для підтримки діяльності юних винахідників, вона організує та забезпечує участь учнівської молоді у дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій та пошуковій діяльності, сприяє формуванню інтелектуального капіталу нації, вихованню майбутньої наукової зміни.

 

У своїй діяльності МАН України керується наступними законодавчими актами:

Закон України «Про освіту» https://bit.ly/3rmsqqB ;

Закон України «Про повну загальну середню освіту» https://bit.ly/33B15J7 ;

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»https://bit.ly/3rsaF9h ;

Закон України «Про позашкільну освіту» https://bit.ly/3qxYdpi 

Указ Президента України № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей і молоді» https://bit.ly/3FMNZGh 

 

Мала академія наук України – освітня система, яка забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни. 

 

Нині Мала академія проводить активну міжнародну діяльність, ефективно працює над зміцненням авторитету України за кордоном як держави, що має унікальний позитивний досвід щодо створення системи підтримки обдарованих дітей. На 2019/2020 н. р. МАН має 146 постійних партнерів у сфері освіти, науки, дипломатії та музейної справи у 35 країнах світу. Завдяки широким контактам МАН з науково-дослідницькими установами різних країн обдаровані українські школярі та їхні наставники мають можливість поглиблювати свої знання, отримувати необхідний досвід у провідних світових лабораторіях, презентувати свої здобутки на міжнародній арені.

 

Територіальні відділення МАН є у всіх регіонах України. Їхню роботу координує Національний центр «Мала академія наук України». Це заклад подвійного підпорядкування – Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України.

Щорічно зростає кількість дітей, залучених до науково-дослідницької діяльності МАН: у 2019/2020 н. р. вона становить понад 150 тис. обдарованих учнів з усієї країни.

Про кроки еволюції МАН, організацію науково – дослідницької роботи, досягнення, новини, заходи та проєкти можна дізнатися на офіційному сайті Академії http://man.gov.ua/ua 

 

У ч. 1 ст. 13 Конвенції ООН про права дитини 1989 року https://bit.ly/3KeNKHg  закріплено право дитини вільно висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини.

 

Для цілей цієї Конвенції дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше (ст. 1 Конвенції)

Однак, на відміну від Конвенції, у вітчизняному законодавстві існує чіткий поділ осіб, що не досягли 18 років:

— особа, яка не досягла чотирнадцяти років, або ж малолітня особа,

— фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, або ж неповнолітня особа.

 

Межі реалізації дітьми, належних їм прав інтелектуальної власності (права на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом та іншим законом) також залежать від віку.

 

Законодавцем надано право малолітній особі здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. (ст. 31 ЦК України)

 

Неповнолітня особа, відповідно до чинного законодавства, вже має право самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. (ст. 32 ЦК України)

 

Важливо зауважити, що законодавцем не встановлено мінімального вікового бар’єру для набуття цивільної дієздатності в сфері права інтелектуальної власності.

 

При цьому, розпорядження майновими правами на об’єкти інтелектуальної власності, дитина самостійно може здійснювати лише з 14-річного віку.

 

Результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об’єкти права інтелектуальної власності створюють цивільні права та обов’язки відповідно до книги четвертої Цивільного Кодексу України та інших законів. (ст. 199 ЦК України)

 

Авторство, свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості є особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством. (ст. 201 ЦК України)

 

Малолітні і неповнолітні фізичні особи, які створили об’єкти інтелектуальної власності, визнаються не тільки авторами своїх творінь, у них виникає і право на ці результати інтелектуальної діяльності. Більше того, у таких осіб виникає комплекс авторських або патентних прав на будь-які результати інтелектуальної, творчої діяльності, починаючи від оформлення прав на ці результати. Вони також мають право укладати авторські і ліцензійні договори.

 

Проте слід мати на увазі, що зазначені майнові права виникають лише в осіб віком від 14 до 18 років.

 

Малолітні діти в силу відсутності у них всього обсягу цивільної дієздатності, не можуть самостійно розпоряджатись майновими авторськими правами, тому і не можуть самостійно укладати авторські договори. Майновими правами цих осіб розпоряджаються їх законні представники. Саме вони укладають від імені малолітніх авторів авторські договори, та виступають представниками в суді при порушення прав малолітніх.

 

З викладеного можемо зробити висновок, що саме від батьків залежить захист прав дітей творців об’єктів права інтелектуальної власності (авторів, виконавців, винахідників тощо).

 

Детальніше ознайомитися з загальними положеннями про право інтелектуальної власності, право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір, право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інші об’єкти – книга Четверта, глави 35 – 46 Цивільного кодексу України https://bit.ly/3GDW7tH

 

Цей день на КАЛЕНДАРІ ДИТИНСТВА позначила Марина Сухая, адвокат, член команди Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ.