Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
12.09.2022

Архаїзми та практика їх використання при складанні комерційних контрактів за англійським правом

Центр правничої лінгвістики ВША НААУ

Історія формування сучасної британської англійської мови, в першу чергу, пов’язується із переселенням в V-VI ст. стародавніх германських племен англів, саксів та ютів на територію Британії, яку в той час населяли кельти. З огляду на вагомість історичної спадщини, не дивним є той факт, що британська англійська мова сповнена архаїзмами, історизмами та іншими застарілими словами та сталими словосполученнями (old fashioned or archaic words), які в тій чи іншій мірі або продовжують використовуватись в повсякденному чи професійному житті, або повністю випали із мовленнєвого вжитку.

Практичну цікавість становить вживання «офіційних архаїзмів» в сучасних комерційних контрактах та угодах, які укладаються за правом Англії та Уельсу.

Архаїзмами є слова, граматичні форми, словосполучення, які застаріли та вийшли із загального вжитку. Цікаво, що в деяких джерелах архаїчний словник іноді називають «словами, які розуміють лише певні люди» чи «загадкові слова» (“mysterious words”).

Однією із характерних ознак архаїзмів є низька частота їх вживання в побуті чи професійному житті. Однак, юристи англосаксонської правової системи за наших днів активно вживають офіційні архаїзми в мові комерційних контрактів, що в свою чергу породжує палкі дискусії щодо доцільності їх вживання серед прибічників діаметрально протилежних підходів. Кен Адамс, автор посібника зі стилю розроблення контрактів (“A Manual of Style for Contract Drafting”), відстоює ідею чіткої та простої мови комерційних контрактів та вважає, що використання архаїзмів, юридичних термінів та понять (legalese) обтяжує контракт та ускладнює розуміння його умов, а в глобальному сенсі призводить до того, що мова контракту стає нездоровою та дисфункційною (“dysfunctional language”).

Незважаючи на те, що ідея застосування «простої» англійської (plain language) набуває популярності, все ж таки архаїзми, так само, як спеціальна термінологія (terms of art) та юридичні категорії (legalese) продовжують використовуватись правниками англосаксонської правової системи в комерційних контрактах, а тому їх вивчення є об’єктивно необхідним задля правильного розуміння та трактування.

Суттєву групу архаїчних термінів, які широко вживаються в транснаціональних контрактах, складають слова, які починаються з “here” (наприклад, “hereto”, “hereby”) та “there” (наприклад, “thereon”, “therein”).

Слова, які починаються з “here”, зазвичай, стосуються «цього документу» або «цього контракту/договору», а також можуть означати «в цьому пункті», «в цій статті». Розглянемо приклади найбільш поширених архаїзмів цієї групи:

 • Hereby: означає «в результаті цього документа», «цим документом, заявою чи дією».

Приклад: “The parties hereby agree as follows”, що означає цим документом [договором] сторони дійшли згоди про таке;

 • Herein: означає «в цьому документі», «в цьому контракті».

Приклад: “The quantity of a batch named herein is final and non-negotiable”, що означає в цьому документі вказана кількість партії [товару] є кінцевою та не підлягає обговоренню;

 • Hereof: означає «цього документу».

Приклад: “As indicated in article 1.1. hereof”, яке можна перекласти «як вказано в статті 1.1. цього контракту»;

 • Hereinafter: має значення «далі за цим документом», «далі за текстом цього договору/контракту».

Приклад: “BCD Ltd, hereinafter referred to as “Buyer”, що означає, що після згадування у цьому пункті за текстом документу [за договором] BCD Ltd буде іменуватись покупцем.

 • Hereunder: має значення «за умовами цього договору».

Приклад: “In the event that a party has breached any of its obligations hereunder”, яке перекладається «у випадку порушення стороною своїх обов’язків за цим договором (передбачених цим договором)».

Слова, які починаються з “there”, стосуються певної інформації чи твердження, яке було згадано чи вказано автором перед цим. Тому, коли архаїчне слово починається із “there”, доцільно повернутись назад до речення та встановити, чого саме стосується це слово – якої дії, документу чи товару. Пропоную зупинитись на кількох прикладах, які часто зустрічаються в комерційних контрактах:

 • Thereby: в значенні «як результат саме тої речі чи дії, що були тільки-но згадані».

Приклад: “Buyer signed the contract and thereby entered into a binding agreement”. Значення цього речення полягає у тому, що Покупець підписав контракт і тим самим (підписанням контракту, який згадувався) вступив в юридично зобов’язуючий договір.

 • Thereon: вживається в значенні» саме на ту річ, яка була вказана».

Приклад: “The amount borrowed and interests due thereon shall be repaid by 3 October 2022”, що означає, що сума позики та проценти за нею мають бути сплачені до 3 жовтня 2022 року.

 • Therein: означає «в тому самому місці», «в тому самому предметі, що були вказані раніше».

Приклад: “Seller shall be entitled to terminate the Contract with immediate effect in the event of Buyer’s assigning of the Contract or any rights or interests therein” – Продавець має право негайно розірвати Договір у разі відступлення Покупцем Договору або будь-яких прав чи інтересів, вказаних в тому договорі.

 • Thereof: означає «того самого документу, який був згаданий раніше».

Приклад: “Quality of The Product is being specified in Annex No.1 to this Contract, which forms an integral part thereof”. Перекладається це речення наступним чином: Якість Продукту вказується в Додатку №1 до цього Контракту, який складає його [того вказаного контракту] невід’ємну частину.

Окрім згаданих двох великих груп архаїзмів, в комерційних контрактах достатньо часто можна зустріти наступні терміни forthwith, сучасним аналогом якого є “immediately” (негайно), а також “aforementioned”, “aforesaid” (вказане раніше в цьому документі). Однак, незважаючи на те, що сучасні навчальні посібники радять уникати вживання згаданих слів в комерційних контрактах, практика показує, що тенденція до їх сталого використання лишається незмінною. Наведу декілька прикладів із контрактів, з якими працювала на практиці та в яких автори документів вживали згадувані архаїзми:

 • Aforementioned, aforesaid: “When it becomes impossible for Buyer to meet its obligations due to force majeure, it shall obtain a certificate, issued respectively by the chamber of commerce or authorized body in the country where the aforementioned circumstances took place, which is sufficient proof of the existence and duration of the aforesaid circumstances”.

“Коли для Покупця стає неможливим виконати свої зобов’язання внаслідок форс-мажорних обставин, він повинен отримати сертифікат, виданий відповідною торговою палатою або уповноваженим органом у країні, де мали місце вищезазначені обставини, що є достатнім доказом існування та тривалості з вищезазначених обставин”.

 • Forthwith: “Seller may at its sole discretion, and in addition to any other legal remedies it may have, forthwith upon giving notice to Buyer either suspend deliveries of the Products or terminate the Contract”.

“Продавець може на власний розсуд, і на додаток до будь-яких інших засобів правового захисту, які він може мати, негайно після повідомлення Покупця або призупинити постачання Продуктів, або розірвати Контракт”.

Матеріал для Центру правничої лінгвістики ВША НААУ підготувала Ходжалієва Салатин

На найближчі заходи з підвищення кваліфікації з Людмили Колодник, керівниці Центру правничої лінгвістики ВША НААУ можна зареєструватись за посиланням:

Legal English: workshop “Modern Letter writing”: https://bit.ly/3DfbABO

Вебінар: Legal english: structure of a commercial contract: https://bit.ly/3d5wjwX

Legal English: workshop “Modern letter and email writing: style, tone, abbreviations” (TOP-10 common letter writing mistakes): https://bit.ly/3U8MydA

Legal English: workshop “Applying for a legal position: application letters and forms, CV”: https://bit.ly/3Qynfyi