Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
22.05.2020

Практика Верховного Суду з питань звільнення науково-педагогічних працівників

Вікторія Поліщук, адвокат, голова Комітету з трудового права НААУ, член Комітету з питань медіації НААУ,  медіатор Київський національний торгово-економічний університет, Черкаський державний технологічний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти та багато інших вищих […]

Вікторія Поліщук,
адвокат, голова Комітету з трудового права НААУ,
член Комітету з питань медіації НААУ,  медіатор

Київський національний торгово-економічний університет, Черкаський державний технологічний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти та багато інших вищих навчальних закладів стикаються зі складними випадками звільнення працівників. Як не потрапити у законодавчу пастку під час звільнення та якою є остання практика Верховного Суду? І як наведені вище вищі навчальні заклади справлялися зі звільненням своїх працівників?

Порядок здійснення викладацької діяльності визначається у Кодексі законів про працю України та у Законі України «Про освіту» у редакції від 02.04.2020 р. Викладацька діяльність провадиться педагогічним (науково-педагогічним) працівником, самозайнятою особою (крім осіб, яким така форма викладацької діяльності заборонена законом) або іншою фізичною особою.

На роботу педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються шляхом укладення трудового договору. У трудовому договорі фіксуються робочий час, конкретний перелік та обсяг видів робіт (стаття 60 Закону України «Про освіту). Сам же трудовий договір може бути безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; таким, що укладається на час виконання певної роботи (стаття 23 Кодексу законів про працю України). Строковий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін з урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання, або інтересів працівника, та в інших випадках, передбачених законодавством. Окрім того, з науково-педагогічними працівниками може укладатися трудовий контракт.

Які ж існують особливості під час припинення строкового трудового договору із науково-педагогічним працівником?

1.У разі закінчення строку дії трудового договору з педагогічним працівником не потрібно отримувати згоду профспілки на звільнення працівника
07.05.2020 р. Верховний Суд прийняв постанову по справі № 711/3329/16-ц за позовом науково-педагогічної працівниці (директора науково-технічної бібліотеки) до Черкаського державного технологічного університету за участю первинної профспілкової організації про скасування наказу, поновлення її на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди.

Підставою для звільнення директора науково-технічної бібліотеки стало закінчення строку дії трудового договору. Після закінчення строкового трудового договору її повернули на роботу за іншою посадою, на якій вона працювала у цьому ж університеті до свого призначення на посаду директора науково-технічної бібліотеки. Правова позиція директора бібліотеки ґрунтувалась на відсутності згоди профспілки на звільнення з роботи. Верховний Суд надав висновок, що згода профспілки потребується виключно у випадку звільнення. У даному випадку, відбулось припинення виконання обов`язків на підставі строкового трудового договору та повернення до виконання трудових обов`язків за посадою, на якій працівниця була раніше.
Відтак, згода профспілки на припинення трудового договору з працівником потрібна тільки з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 Кодексу законів про праці України.

2.Не потрібно заяви або іншого волевиявлення працівника у разі закінчення строку дії трудового договору.
У постанові від 20.03.2020 р. по справі № 592/8399/17 за позовом працівника до Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Верховний Суд зробив висновок, що припинення трудового договору у зв`язку із закінченням строку не потребує заяви чи якогось волевиявлення працівника, оскільки свою волю на укладення строкового трудового договору він виявив під час його укладення, а тому погодився на його припинення по закінченню строку, на який його було укладено.

3.У разі закінчення строку дії трудового договору не застосовується переважне право залишення на роботі.
До такого висновку Верховний Суд прийшов у постанові від 20.03.2020 р. по справі № 592/8399/17 та вказав, що переважне право на залишення на роботі надається працівникам лише при скороченні чисельності чи штату працівників у зв`язку із змінами в організації виробництва і праці. Під час звільнення на підставі пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю України це правило не застосовується.

4.Строковий трудовий договір може укладатися до моменту настання певної події.
У постанові від 30.03.2020 р. по справі № 554/7844/18 за позовом працівника до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка про скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди Верховний Суд зазначив, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними. Трудовий договір на визначений строк укладається лише у разі, коли трудові відносини на невизначений строк не може бути встановлено з урахуванням характеру роботи або умов її виконання, або інтересів працівника (наприклад, його бажання), або в інших випадках, передбачених законодавчими актами, укладення трудового договору на визначений строк при відсутності зазначених умов є підставою для визнання його недійсним у частині визначення строку.

При укладенні трудового договору на визначений строк цей строк встановлюється погодженням сторін і може визначатись як конкретним терміном, так і часом настання певної події. У вказаній справі строк дії трудового договору, укладеного між сторонами, обмежувався чітко визначеною подією – датою заміщення посади за результатами проведеного конкурсного відбору, а саме до 31 серпня 2018 року. Трудові правовідносини між сторонами тривали до певної події у часі, яка мала неминуча настати – проведення конкурсу на заміщення вказаної посади. У зв’язку з цим, звільнення є законним.

Які особливості існують під час звільнення на підставі трудового контракту?

1.У разі порушення трудового контракту власник може звільняти працівника під час тимчасової непрацездатності

27.03.2020 р. Верховний Суд прийняв постанову по справі № 752/1727/16-ц за позовом працівника до Міністерства освіти і науки України, Київського національного торгово-економічного університету про скасування наказу та поновленню на роботі.
У вказаній справі працівника було призначено на посаду ректора Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі на строк з 16 червня 2015 року по 16 червня 2020 року. Розпорядженням Кабінету Міністрів України реорганізовано Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі шляхом приєднання до Київського національного торговельно-економічного університету з утворенням на його базі структурного підрозділу. Після чого працівника звільнено з посади ректора Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у зв`язку із невиконанням ним умов контракту. Підставою для прийняття такого наказу слугувала службова записка директора департаменту персоналу Міністерства освіти і науки України. Працівник посилався, що його незаконно звільнити.

Верховний Суд у вказаній справі зазначив, що встановлена статтею 40 КЗпП України заборона на звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності чи перебування у відпустці поширюється лише на випадки звільнення з підстав, передбачених статтями 40 і 41 КЗпП України. Всі інші підстави припинення трудового договору не відносяться до підстав припинення трудового договору саме з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Така ж позиція міститься у постанові Верховного Суду України від 26 грудня 2012 року (справа №6-156ц-12).
Відтак, у разі порушення умов трудового контракту роботодавець може звільняти працівника під час тимчасової непрацездатності.

2.Переукладення контракту чи продовження строку не є підставою для набуття статусу контракту на невизначений строк
26.02.2020 р. Верховний Суд прийняв постанову по справі № 607/2144/19 за позовом працівника до Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, в якій зазначив, що переукладання строкового трудового договору (контракту) чи продовження строку його чинності у випадках, що підпадають під частину 2 статті 23 Кодексу законів про працю України, не передбачає набуття трудовим договором характеру безстрокового, укладеного на невизначений строк.
Згідно з частиною 2 статті 39-1 Кодексу законів про працю України трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною 2 статті 23, вважаються такими, що укладені на невизначений строк. Тож, при переукладанні контракту чи продовженні строку його дії виключається можливість застосування частини 2 статті 39-1 КЗпП України. Аналогічний висновок викладено у постанові Верховного Суду від 22 січня 2020 року в справі № 607/18964/18 (провадження № 61-17321св19).

Які є порушення зі сторони вищих навчальних закладів під час звільнення працівників?

Вищий навчальний заклад немає права змінювати підставу для звільнення, якщо порушував законодавство про працю
У постанові від 17.03.2020 р. по справі № 200/9008/16-ц за позовом працівника до Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» про зміну формулювання підстави звільнення, дати звільнення, відшкодування моральної шкоди Верховний Суд зробив висновок, що у разі порушення роботодавцем законодавства про працю, то такий роботодавець немає права змінювати підставу для звільнення. У наведеній справі працівнику несвоєчасно виплачувалась заробітна плата, що стало підставою для звільнення за частиною 3 статті 38 Кодексу законів про працю України. Разом з тим, роботодавцем було змінено підставу для звільнення на частину 1 статті 38 Кодексу законів про працю України, що відповідно було порушенням зі сторони роботодавця.

Узагальнюючий висновок.

1.У разі закінчення строку дії трудового договору не потрібно отримувати згоду профспілкового колективу, а також забезпечувати переважне право працівнику на залишення на роботі.
2.Строковий трудовий договір може укладатися до моменту настання конкретної події.
3.Стосовно трудового контракту, то роботодавець має право звільняти працівників під час тимчасової непрацездатності, якщо працівник порушує умови трудового контракту.
4.Переукладення контракту не надає йому статус трудового договору (контракту) на невизначений строк.