Вища школа адвокатури
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Договір публічної оферти про надання послуги

Сторони:

Виконавець: Вища школа адвокатури Національної асоціації адвокатури України, в особі Ректора Зейкана Міклоша-Ярослава Павловича, що діє на підставі Статуту, публікує цей договір, який є публічним договором-офертою на адресу кожного, хто до неї звернеться незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) (надалі – «Замовник») про надання послуги з підвищення кваліфікації Замовника шляхом організації і проведення занять в рамках семінару, курсу тощо (навчального продукту).

Терміни: У цьому договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

Оферта: даний документ «Договір публічної оферти про надання послуг» (далі – «Договір»), опублікований в мережі Інтернет за адресою: http://www.hsa.org.ua/oferta/.

Замовник: особа, яка здійснила акцепт оферти, і є таким чином замовником послуг Виконавця за укладеним договором оферти.

Акцепт оферти: повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення Замовником дій, зазначених у пункті 4 цього договору оферти, без підпису письмового примірника Договору Сторонами

Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://www.hsa.org.ua/, яка є основним джерелом інформування Замовника.

Послуги: послуги з проведення семінарів, курсів та інших навчальних продуктів, що надаються Виконавцем.

 1. Загальні положення
  • Цей договір є публічною офертою та укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору між Сторонами. Умови цього договору однакові для всіх Замовників.
  • Цей договір набуває чинності відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх споживачів. Факт ініціювання споживачем переказу коштів (шляхом натиснення кнопки «Сплатити») засвідчує повне і беззастережне прийняття умов цього Публічного договору (акцепт оферти), а також свідчить, що споживач розуміє значення своїх дій, всі умови договору йому зрозумілі, він не перебуває під впливом помилки,обману, насильства, погрози, і т.п. і з цього моменту визначається як Платник.
  • Договір оферти має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
  • Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
  • Акцепт оферти рівнозначний укладенню договору на умовах, викладених в оферті. Акцептом є факт оплати послуг в розмірі 100% на умовах цього Договору.
  • Перелік, вартість, умови та порядок надання послуг деталізовано на сайті Виконавця.
  • Виконавець має право змінювати перелік послуг і умови даної публічної оферти без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сайті http://www.hsa.org.ua/ в день їх введення в дію.
  • Укладаючи цей договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
  • Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
  • Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися послугами за цим Договором.
  • Зворотній зв’язок між Виконавцем і Замовником з питань надання послуг здійснюється з використанням електронної пошти, зазначеної на інтернет-сайті Виконавця.

   

 2. Предмет договору
  • Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати послугу з підвищення кваліфікації представника Замовника шляхом організації і проведення заняття в рамках семінару, курсу тощо (навчального продукту).
  • Виконавець бере на себе зобов’язання видати учаснику, що прийме участь у семінарі, Сертифікат про підвищення кваліфікації із відповідною кількістю балів. Якщо Замовником послуги виступає юридична особа, то сертифікат про підвищення кваліфікації видається лише після надання Виконавцю підписаного та завіреного печаткою зведеного облікового документу (рахунок-договір-акт).

   

 3. Якість послуги
  • Виконавець повинен надати обрану Замовником послугу, якість якої має відповідати вимогам діючих законодавчих та нормативних документів для цих видів господарської діяльності та забезпечити високий рівень занять, залучаючи кваліфікованих викладачів з досвідом адвокатської діяльності, суддів, науковців, фахівців – практиків тощо.
  • Виконавець гарантує якість наданої послуги, яка має відповідати вимогам діючих норм і стандартів законодавства України.

   

 4. Умови оплати та порядок надання послуг
  • Ознайомившись з поточним переліком послуг Виконавця і даною публічної офертою (надалі Договір), Замовник здійснює 100% оплату послуг Виконавця на умовах та в порядку визначеними цим Договором, після чого Договір автоматично вважається акцептованим. При цьому Замовник висловлює своє розуміння щодо суті послуг, що підлягають наданню за цим договором, в тому числі з усіх його істотних умов.
  • Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту Виконавця.
  • Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.
  • Оплата Послуг здійснюється шляхом:
  • перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або
  • за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця, зокрема через електронну систему платежу LIQPAY, тощо (якщо Замовником є фізична особа).
   • Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
   • Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 24 годин з моменту автоматичної генерації Рахунку на сайті Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України. Рахунок в електронній формі, згенерований на сайті  ВША НААУ є дійсним протягом наступної доби.
   • Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором.
   • Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі Реквізити Виконавця.
   • Факт отримання Послуг Замовником – фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця та підписанням відповідного зведеного акту (реєстру).
   • Факт отримання Послуг Замовником – юридичною особою підтверджується зведеним обліковим документом (рахунок-договір-акт), який підписується уповноваженими особами Сторін та завіряється печатками. Другий екземпляр такого документу може видаватися на вимогу Замовника. У випадку не підписання Замовником зведеного облікового документу протягом 3(трьох) робочих днів і не надання мотивованої відмови від підписання, то він буде вважатися погодженим належним чином.
   • У разі подальшої відмови Замовника від послуг грошові кошти, сплачені за послуги, вважаються фактично понесеними витратами Виконавця на підготовку і поверненню не підлягають.
   • Виконавець приступає до виконання своїх зобов’язань за даною офертою відповідно до строків, зазначених у поточному переліку послуг на сайті Виконавця.
   • У разі, коли початок виконання зобов’язання не видається Виконавцю можливим з причин, не залежних від Виконавця (хвороба лекторів, технічні збої або через зміни вартості послуг Виконавця в період між оформленням заявки і фактичним отриманням грошових коштів Виконавцем, він негайно повідомляє про це Замовника, але не пізніше 2-х робочих днів з моменту настання вищевказаних обставин. У цій ситуації термін початку надання послуг за заявкою узгоджується сторонами додатково.
   • У разі визнання факту неналежного надання Виконавцем послуг здійснюється повернення грошових коштів в розмірі 100% вартості, на підставі письмової заяви із зазначенням паспортних даних, копії паспорта та реквізитів повернення грошових коштів.

   

 5. Права, обов’язки і відповідальність сторін
  • Обов’язки Виконавця
   • З моменту укладення цього Договору надавати оплачені Замовником послуги з підвищення кваліфікації Замовника у вигляді семінару, курсу (навчального продукту), відповідно до їх переліку та вимогам якості, визначеним в цьому Договорі.
   • Про час та місце проведення семінару (навчального продукту) Виконавець повідомляє на офіційному сайті Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України за посиланням: http://www.hsa.org.ua.
   • Своєчасно повідомляти про будь-які зміни щодо наданих послуг (форматі, датах виступів лекторів і т. д.).
   • Своєчасно сповіщати Замовника про всі ситуації, які потребують додаткового узгодження та про наявність незалежних від Виконавця обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які перешкоджають наданню послуги.
  • Права Виконавця
   • У випадку необхідності залучати до надання послуг інших (третіх) осіб. При цьому Виконавець гарантує якість надання послуг такими особами та несе відповідальність перед Замовником за неналежне виконання зобов’язань третіми особами;
   • Змінювати цей Договір і поточний перелік послуг в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті http://www.hsa.org.ua. в день вступу в дію нових умов.
   • Виконавець має право відмовити Замовнику у виконанні зобов’язань за Договором без пояснення причин. В даному випадку він сповіщає Замовника листом на електронну пошту, вказану при оплаті і відшкодовує Замовнику 100% грошових коштів, сплачених за ненадані послуги.
   • Виконавець має право відмовити Замовнику у виконанні зобов’язань за договором, якщо буде отримана інформація про передачу будь-якої (аудіо, відео, графіка, текст, презентації) інформації третім особам, без згоди Виконавця.
   • У випадку відсутності з поважних причин (хвороба, перебування у відрядженні тощо) особи, яка повинна проводити семінар (курс), провести семінар, курс з іншої теми (інших тем, в тому числі резервних в межах тематики) або перенести семінар, курс на іншу дату.
  • Обов’язки Замовника
   • У разі оплати послуг, взяти участь у заході (семінарі, курсі, навчальному продукті тощо).
   • Забезпечити своєчасну власну явку на заході (семінарі, курсі, навчальному продукті тощо).
   • Оплатити послуги, надані Виконавцем відповідно до цього Договору.
   • Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника.
   • Дотримуватись вимог чинного законодавства України та умов цього договору;
   • При зверненні до Виконавця за наданням послуг, не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільство норм моралі та моральності, не використовувати результати надання послуг та Виконавцем у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.
   • Будь-яка інформація (текст, зображення, графіка, кейси, матеріали, інформація, звукові файли, анімаційні файли, відео файли та інші об’єкти інтелектуальної власності), отримана Замовником від Виконавця в ході надання послуг, є об’єктом інтелектуальної власності останнього. Замовнику забороняється розповсюджувати або іншим чином використовувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах та в соціальних мережах, копіювати, відтворювати, передавати третім особам) в комерційних чи некомерційних цілях надану Виконавцем Замовнику інформацію і матеріали в рамках цього договору оферти, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.
  • Права Замовника
   • У разі оплати послуг, взяти участь у заході (семінарі, навчальному продукті тощо);
   • Користуватися всіма знижками, спеціальними бонусними пропозиціями тощо, що надаються Виконавцем з метою більш повного та зручного для Замовника надання послуг;
   • Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг;
   • Має право на рівний доступ до Послуг, на своєчасне і якісне їх отримання;
   • Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання послуг;
  • Відповідальність сторін
   • У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
   • Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації Виконавцю.
   • Сукупна відповідальність Виконавця за договором оферти, по будь-якому позову або претензії щодо договору оферти або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за даним договором. При цьому може бути стягнуто лише реальний збиток, але не упущена вигода.

   

 6. Конфіденційність
  • Кожна зі Сторін даного Договору гарантує сувору конфіденційність у відношенні отриманої від іншої сторони наукової, ділової, комерційної та іншої інформації.
  • Сторони будуть застосовувати всі можливі зусилля щодо охорони та захисту такої інформації від незаконного або несанкціонованого доступу та розголошення.
  • Сторони зобов’язані виконувати положення цього пункту та після закінчення строку дії даного Договору протягом одного року.

   

 7. Обставини непереборної сили
  • Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків згідно цього договору, якщо воно відбулося внаслідок непереборної сили, а саме: землетрус, війна, громадські заворушення, втручання з боку влади, диверсії, тощо якщо ці обставини безпосередньо впливали на виконання зобов’язань за цим договором. При цьому виконання зобов’язань переноситься на час, протягом якого діяли ці обставини.
  • Сторона, що підпала під дію цих обставин і внаслідок цього не в змозі виконати свої зобов’язання за цим договором, повинна протягом 10 днів повідомити на електронну пошту іншій сторони про форс-мажорні обставини.
  • Якщо вищезгадані обставини тривають більше трьох місяців, то кожна із сторін має право відмовитися від виконання зобов’язань за цим договором повністю або частково. При цьому кожна із сторін не має право жадати від іншої сторони відшкодування збитку.На підтвердження вищевказаних обставин і про їхню тривалість сторони надають довідки (свідоцтва) уповноважених органів.

   

 8. Згода сторони на обробку персональних даних та ознайомлення володільця з його правами.
  • Сторони надають згоду використовувати персональні дані один одного, які стали відомі внаслідок укладення даного Договору, з метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
  • Укладення даного Договору Сторонами та/або їх представниками підтверджує згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що представники ознайомлені зі змістом ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

   

 9. Вирішення спорів
  • У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів.
  • У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

   

 10. Строк дії договору
  • Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти Замовником і діє:
   • до моменту виконання Сторонами зобов’язань за Договором, а саме оплати Замовником вартості послуг і надання останніх Виконавцем;
   • до моменту розірвання Договору.
    • У разі відкликання оферти Виконавцем протягом терміну дії договору, договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено.

   

 11. Розірвання договору
  • Договір може бути розірвано:
   • за згодою сторін;
   • за ініціативою однієї зі Сторін в разі порушення іншою Стороною умов договору з письмовим повідомленням іншої Сторони в 2- денний термін.
   • у разі ліквідації юридичної особи – Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони.

   

 12. Авторські права
  • Повним і винятковим правом на продукцію семінарів, курсів (навчальних продуктів) володіє Виконавець. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, які виникають або можуть виникнути в процесі надання послуг Замовнику, зберігаються за Виконавцем.
  • Всі матеріали (текст, зображення, графіка, кейси, матеріали, інформація, звукові файли, анімаційні файли, відео файли та інші об’єкти інтелектуальної власності), що передаються Виконавцем Замовнику, є результатами інтелектуальної власності Виконавця.
  • Замовник в разі порушення авторського та інтелектуального права в ході надання йому послуг несе відповідальність згідно з чинним законодавством про захист інтелектуальної власності.

   

 13. Інші умови
  • Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.
  • Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.
  • Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.
  • Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників, включаючи тих, хто придбав Послуги до моменту внесення та набрання чинності цих змін.
  • Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця
  • Всі Додатки до Договору є невід’ємними цього Договору та є обов’язковими для їх виконання та дотримання.
  • Цей договір регулюється чинним законодавством України.
  • Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

   

 14. Реквізити Виконавця:

  Вища школа адвокатури Національної асоціації адвокатів України

  Юридична та поштова адреса:

  04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, 2-й поверх

  Поточний рахунок 26000056220600 в Столичній філії ПАТ КБ”ПРИВАТБАНК”, м. Київ

  МФО 380269

  Код ЄДРПОУ 40217097